Algemene voorwaarden reis AUBE

Algemene Voorwaarden - Reis

 

Artikel 1 - Overeenkomst

Behoudens uitdrukkelijk geschreven andersluidende overeenkomst tussen de klant en capa4you, gevestigd te Blakmeers 19, 1790 Affligem

met als ondernemingsnummer 0841.197.856 (hierna “CAPA”), zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle

verkoopscontracten, offertes, bestelbonnen en facturen (hierna de “Overeenkomst(en)”) met betrekking tot de goederen en/of diensten

(hierna de “Producten”) aangeboden door CAPA aan de klant.

Door een Overeenkomst af te sluiten met CAPA, erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze

formeel en uitdrukkelijk te hebben goedgekeurd.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van

tegenstrijdigheid, primeren de specifieke voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes

De offertes opgemaakt door CAPA zijn slechts geldig, wanneer zij binnen een termijn van 30 dagen door de klant aangenomen worden, en

voorzien zijn van de handtekening van de klant en de datum van aanvaarding.

Artikel 3 – Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet CAPA alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed

kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de

reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Tenzij een ernstige fout begaan door CAPA kan aangetoond worden, zal CAPA in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kunnen worden

voor eventuele ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of persoonlijke bezittingen, en/of schade, van welke aard ook.

Artikel 4 – Verbreking door de reiziger

Bij de inschrijving zal er een voorschot gevraagd worden en is tevens ook je bevestiging van je deelname. Het voorschot is de bevestiging

van je kamer / deelname en kan enkel worden terug gevorderd door geldige reden (overmacht, ziekte) met een officieel document.

Als de totale hoofdsom betaald is geweest, kan deze enkel terug gevorderd worden door geldige reden en wordt enkel het percentage

terugbetaald door CAPA volgens het schema hieronder:

- meer dan 2 maand voor de reis wordt ze 100% terugbetaald bij annulatie

- tussen de 2 en 1 maand voor de reis wordt deze 75% terugbetaald bij annulatie

- minder dan 1 maand voor de reis wordt deze 0% terugbetaald bij annulatie.

Artikel 5 – Garantie & Klachten

Vóór de afreis: indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen

ontvangstbewijs indienen bij CAPA op het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via 0468/32.67.20.

Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en

bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan

moet hij uiterlijk één week na het einde van de reisovereenkomst bij CAPA per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht

indienen.

Artikel 6 – Betalingstermijn

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle Producten en Diensten contant betaalbaar op het moment van facturatie.,

behalve anders vermeld op factuur.

Artikel 7 – BTW

Tenzij anders aangegeven zijn al onze prijzen steeds zonder toepassing van de BTW.

Artikel 8 – Laattijdige betaling

Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling

verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 12% op het volledige factuurbedrag, met

een minimum van € 75.

Bovendien is CAPA gerechtigd om de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning bijkomend aan te rekenen.

Artikel 9 – Overdracht van risico en eigendom

Tot zolang het volledig verschuldigde bedrag voor het Product of Dienst niet volledig werd betaald aan CAPA, blijft CAPA exclusief eigenaar

van het product of dienst.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die CAPA, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer

hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 11 – Opschorting en verbreking van de overeenkomst

Indien één of meerdere facturen niet of te laat betaald werden alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve

schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid behoudt CAPA zich het recht voor om bestellingen

te weigeren of een lopende bestelling op te schorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat CAPA tot enige

schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

CAPA heeft het recht om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te verbreken in geval de klant

zich in van bovenstaande situaties bevindt.

Artikel 12 – Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst, zal geenzins invloed hebben op de geldigheid van de andere

artikelen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht: Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomsten. Enkel de bevoegde rechtbanken van het

arrondisement Brussel, en het vredegerecht van het kanton Asse zijn bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst.